Våtmarksprojekt för skydd av vikar i skärgården

Vattenskyddsföreningen Pro Edesnäs-Båssa rf vill anlägga en våtmark för att förbättra vattenkvaliteten och skydda vikar i Raseborgs skärgård.

Pro Edesnäs-Båssa rf

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Våtmarksprojekt för skydd av vikar i skärgården, förening Pro Edesnäs-Båssa rf

2. Beskrivning av problemet

Båssafjärden samt vikarna Edesviken och Näsebyviken söder om Ekenäs i närheten av Jomalvik kanalen visar tecken på övergödning och försämrad vattenkvalitet. Fastighetsägarna i området har länge varit bekymrade över detta och speciellt över massförekomster av vattenväxten hornsärv som fastnar i båtpropellrar och driver upp på stränder. Man beslöt därför grunda en vattenskyddsförening för att åtgärda problemen. Undervattenskarteringar i området har visat på rikliga förekomster av indikatorarter för övergödning, speciellt hornsärv och axslinga. Den mänskliga påverkan i området är stark och utgörs av jordbruk, diken, mycket fritidsfiskare, bebyggelse, bryggor och livlig båttrafik. Avrinningsområdet till Näsebyviken är relativt stort och en fjärdedel av ytan är jordbruksmark

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Pro Edesnäs-Båssa rf ämnar anlägga en våtmark i anknytning till ett stort utfallsdike som mynnar ut i Näsebyviken. Våtmarken är en konkret vattenskyddsåtgärd som väntas förminska tillförsel av organiskt material och näringsämnen från land till vattenområdena. Våtmarken görs genom att gräva bassänger med naturligt slingrande kanter. Vattnets leds från diket till våtmarken med fritt flöde. Vattnet rinner då ut över ett större område och slingrar sig genom våtmarken, varmed vattnet rinner saktare. Då hinner jordpartiklar i vattnet och näringsämnen som är bundna till dem falla till bottnet av våtmarken. Våtmarkens växtlighet tar också upp en del näringsämnen. 

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Påverkan av våtmarken är främst lokal och förväntas förbättra det ekologiska tillståndet i närliggande vattenområden.  Lokala insatser för Östersjön är dock minst lika viktigt som projekt av större skala. På statligt håll uppmuntrar man lokala aktörer att förverkliga vattenskyddsåtgärder i arbetet för att förbättra Östersjöns tillstånd. Det kan emellanåt kännas utmanande för t.ex. markägare, bya- eller vattenskyddsföreningar att starta och finansiera sådana projekt. Pro Edesnäs-Båssa rfs våtmarksprojekt utgör ett fint exempel på en konkret lokal vattenskyddsåtgärd. Projektet skulle uppmuntra andra aktörer att starta liknande projekt för att förbättra tillståndet av våra kustvatten

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2017

En samlare för plastavfall

Johannes Myllykoski från Karleby har utvecklat en apparat som kan användas för att städa bort skräp från stora havsområden.

Östersjön rent från plast med bionedbrytbara förpackningsalternativ

En finsk innovation inom plastersättande material

Nutribute – styrka och snabb hjälp för Östersjöskyddet med gräsrotsfinansiering

Från idéer kring Östersjöskyddet till handling med unik plattform för gräsrotsfinansiering

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark för minska spridning av föroreningar från dagvatten till havet. Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering.

Kustobservatoriet - ett dyk ner i vår unika undervattensvärld

Dyk ner i Östersjöns unika undervattensvärld – det nya, unika kustobservatoriet berättar om havets tillstånd och mångfald under ytan.

Froodly GO - Bekämpning av förlusten av mat genom spel

Froodly GO är ett modernt, roligt och inspirerande sätt att skära ned på mängden av bortkastad mat. Såsom Pokemon GO-appen, via spelande, kan människor uppmuntras att samla in svinnvaror från butikerna i närområdet. Genom att köpa svinnvaror samlar spelarna poäng, som tillåter spelaren att uppnå följande nivå i spelen – och man kan vinna pris.

Starka rovfiskbestånd förbättrar vattenkvalitén i våra kustområden

Vattenkvalitén utmed Östersjöns kuster har under decennier succesivt försämrats med en tillbakagång av både växt och djurliv som följd.

Eleverna i Raumos freinetskola bekantar sig med skärgårdsnaturen

På freinetskolan i Raumo vill vi hjälpa Östersjön och skärgårdsnaturen på vår hemort genom att ta hand om den.

Ungdom, dina idéer och handlingar för Östersjön.

Vår eutrofiska och förorenande Östersjön.

Smart odlingsduk minskar mikroplasterna i havet

Wargön Innovation leder idag ett projekt för biobaserade naturligt nedbrytbara odlingsdukar till lantbruket.

Effektiva Odlare möter Framtidens Aktörer

Fadderodlare och jordbruksstuderanden bygger framtiden tillsammans – ett jordbruk som är vänligt både för Östersjön och klimatet.