Smart odlingsduk minskar mikroplasterna i havet

Wargön Innovation leder idag ett projekt för biobaserade naturligt nedbrytbara odlingsdukar till lantbruket.

Wargön Innovation

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Wargön Innovation leder idag ett projekt för biobaserade naturligt nedbrytbara odlingsdukar till lantbruket. Projektet har pågått i två år och har hittills resulterat i flera olika cellulosabaserade prototyper av odlingsdukar som har testats lyckosamt i både labbmiljö och på åkermark. Projektet samlar viktiga aktörer från lantbruk, akademi, institut och näringsliv i Sverige och Finland.

Genom projektet vi nu vill genomföra, Smart odlingsduk, hoppas vi få möjlighet att lägga till ytterligare funktionalitet till odlingsduken som till exempel näring och biologiska insektsmedel. Det skulle ge produkten ytterligare marknadsfördelar utöver den omedelbara fördel en naturligt nedbrytbar odlingsduk ger odlaren och omgivande miljö.

2. Beskrivning av problemet

Världens åkermark täcks mer och mer av plastbaserade odlingsdukar. Mängden fossilbaserad plast som används årligen i detta syfte täcker motsvarande två Danmark och bara i Kina beräknas användningen öka med 38 procent till 2024. Drivkrafterna för denna användning är flera. Det handlar om att förhindra avdunstning, stoppa ogräs och hålla värmen kvar i marken och på så sätt förlänga odlingssäsongen. Problemet är att stora mängder plast blir kvar i marken. I flera länder plöjs plasten helt enkelt ned. Världens åkermarker börjar likna haven med avseende på plastnedskräpning! På sikt sönderdelas plasten och påverkar omgivande vattendrag genom ett kontinuerligt läckage av mikroplaster med tillhörande problematik. 

Att tillföra innovation som skyddar våra värdefulla odlingsmarker och vattenresurser blir allt mer angeläget mot bakgrund av klimatförändringar, minskande arealer odlingsbar mark och fortsatt befolkningsökning i världen. 

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Projektet Smart odlingsduk har som mål att addera ytterligare funktionalitet till den biobaserade nedbrytbara odlingsduken. Att tillföra funktioner som till exempel näring, mineraler eller naturliga insektsmedel ger ett större värde till användaren samtidigt som miljöpåverkan minskar. 

Det som tillförs via odlingsduken frigörs på ett kontrollerat sätt utan att riskera att direkt rinna bort efter ett större regn. Ett problem idag är att mycket av det som tillförs alltför snabbt hamnar outnyttjat i  vattendragen vilket ger negativ miljöpåverkan.

Vår vision är en biobaserad odlingsduk för varje gröda, specialpreparerad för att bäst möta varje grödas behov och utmaning!

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Vårt projekt skulle minska användningen av fossilbaserad odlingsduk och därmed läckaget av mikroplaster och näringsämnen. Det gör den cellulosabaserade odlingsduken till det bästa valet för lantbrukare i Östersjöregionen och på andra ställen i världen. 

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2017

En samlare för plastavfall

Johannes Myllykoski från Karleby har utvecklat en apparat som kan användas för att städa bort skräp från stora havsområden.

Östersjön rent från plast med bionedbrytbara förpackningsalternativ

En finsk innovation inom plastersättande material

Nutribute – styrka och snabb hjälp för Östersjöskyddet med gräsrotsfinansiering

Från idéer kring Östersjöskyddet till handling med unik plattform för gräsrotsfinansiering

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark för minska spridning av föroreningar från dagvatten till havet. Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering.

Kustobservatoriet - ett dyk ner i vår unika undervattensvärld

Dyk ner i Östersjöns unika undervattensvärld – det nya, unika kustobservatoriet berättar om havets tillstånd och mångfald under ytan.

Froodly GO - Bekämpning av förlusten av mat genom spel

Froodly GO är ett modernt, roligt och inspirerande sätt att skära ned på mängden av bortkastad mat. Såsom Pokemon GO-appen, via spelande, kan människor uppmuntras att samla in svinnvaror från butikerna i närområdet. Genom att köpa svinnvaror samlar spelarna poäng, som tillåter spelaren att uppnå följande nivå i spelen – och man kan vinna pris.

Starka rovfiskbestånd förbättrar vattenkvalitén i våra kustområden

Vattenkvalitén utmed Östersjöns kuster har under decennier succesivt försämrats med en tillbakagång av både växt och djurliv som följd.

Eleverna i Raumos freinetskola bekantar sig med skärgårdsnaturen

På freinetskolan i Raumo vill vi hjälpa Östersjön och skärgårdsnaturen på vår hemort genom att ta hand om den.

Ungdom, dina idéer och handlingar för Östersjön.

Vår eutrofiska och förorenande Östersjön.

Våtmarksprojekt för skydd av vikar i skärgården

Vattenskyddsföreningen Pro Edesnäs-Båssa rf vill anlägga en våtmark för att förbättra vattenkvaliteten och skydda vikar i Raseborgs skärgård.

Effektiva Odlare möter Framtidens Aktörer

Fadderodlare och jordbruksstuderanden bygger framtiden tillsammans – ett jordbruk som är vänligt både för Östersjön och klimatet.