Anläggning för kväverening

Som ett resultat av vattenbruksanläggningar i Skärgårdshavet, såsom fiskuppfödning, hamnar extra näringsämnen i havet. I havet orsakar näringsämnena till exempel en för stark tillväxt av alger längs stränderna.

Ari Ruuskanen och Markus Dernjatin

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Anläggning för kväverening (dvs. denitrifieringsanläggning med flytbädd) för att begränsa utsläpp av näringsämnen från vattenbruksanläggningar i Skärgårdshavet.

Projektet leds av Ari Ruuskanen och Markus Dernjatin. Sökandena utgör personerna i forskningsgruppen för detta projekt. De är till utbildningen doktor och magister i marinbiologi. De sökande arbetar som frilansforskare på universitet och i miljöförvaltning samt som intendent på Sea Life Helsinki.

2. Beskrivning av problemet

Som ett resultat av vattenbruksanläggningar i Skärgårdshavet, såsom fiskuppfödning, hamnar extra näringsämnen i havet. I havet orsakar näringsämnena till exempel en för stark tillväxt av alger längs stränderna. En för stark tillväxt av fiskuppfödning, hamnartill att den ekologiska balansen i strandzonen rubbas. Den som rör sig i skärgården kan se tecken på övergödning redan på ytan i form av algblomning och algbälten, som när de når stranden eller sjunker till botten bildar en ruttnande massa. Kväve är det näringsämne som huvudsakligen orsakar övergödning. Kväve uppstår i vattenbruket och kommer ut i havet bland annat genom fiskavföring och matfoder.

3. Vad är projektets mål?/Hur ser er lösning ut?

Vårt projekt siktar på att väsentligt minska utsläpp av näringsämnen i havet från fiskodlingarna, utan att minska på produktionen. Vår lösning för kväverening baserar sig på en biologisk process. Anläggningen är ett resultat av vårt forskningsarbete. Anläggningen för kväverening har utvecklats enkom för att ta bort extra kväve ur stora, t.o.m. hundratusentals liter, allmänna akvarier. Anläggningen och dess rengöringseffekt har verifierats i laboratorietest. Anläggningens största framgång är dock att den är i bruk i flera allmänna akvarier och håller vattenkvaliteten så pass god att även tropiska fiskarter klarar sig.

Vår tanke med projektet är att om anläggningen för kväverening kan rena vattnet i odlingsbassänger för tropiska fiskar, så kunde anläggningen även rena fiskodlingsbassängerna i Skärgårdshavet från näringsämnen. Anläggningen installeras i en sluten odlingsbassäng där den cirkulerar bassängens vatten genom det biologiska rengöringssystemet. Efteråt släpps det renade vattnet antingen tillbaks i fiskodlingsbassängen eller leds ut i havet. Anläggningen kan ställas in för att använda antingen el eller solenergi, vilket gör den oberoende av nätström. Eftersom den inte är beroende av nätström, kan den även installeras i fiskodlingar som ligger litet längre bort.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Problemen med vattenbruket är både lokala och omfattande. På ett lokalt plan står näringsämnena för en betydande övergödning av vattendragen i närområdet. I ett större perspektiv sprids näringsämnena med havsströmmarna över statsgränserna. Vårt projekt siktar i början på att minimera de lokala olägenheterna.

Ifall anläggningen för kväverening fungerar som förväntat, kommer man att klart kunna minska utsläppen av näringsämnen från fiskodlingar i Skärgårdshavet. Samtidigt blir fiskodlingen effektivare när vattnet blir hälsosammare.

Östersjöprojektet Personerna i vår forskningsgrupp har en examen i marinbiologi på doktorsnivå och en gedigen erfarenhet av att sköta allmänna akvarier. Tack vare vår erfarenhet kan vi skapa både en teknisk lösning för rening av näringsämnen och även en vetenskaplig biologisk uppföljning i områdets miljö för att verifiera att anläggningen minskar miljöolägenheterna och vilken inverkan på havsmiljön blir.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2015

Bättre kvävering vid reningsverken

Kväve orsakar många slags skador i Östersjön. Ammoniumkväve är giftigt för organismer och förbrukar syre. Nitratkväve igen orsakar övergödning av havet.

Rädda Täktbukten

Täktbukten vid Hangö udd är som ett Östersjön i miniatyr: ett grunt sjöbäcken, som människan har misshandlat i årtionden.

Skräppost – Medborgarens faktabok om havens nedskräpning

Nedskräpningen av haven är ett globalt problem. Skräpet i havet känner inte till några landsgränser och problemen de orsakar påverkar alla människor, organismer och habitat längs Östersjöns kust.

Östersjöpusslet

För att lyckas med att förbättra Östersjöns tillstånd behövs ett samarbete mellan olika aktörer och kunskap om värdet av arbete på gräsrotsnivå.

Östersjö-ambassadörsbesök i skolor

Många känner inte till hur vacker och polymorfisk Östersjönaturen och dess ekosystem är. Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten om Östersjön och hjälpa till att skapa en relation till havet.

Stoppa organismer mekaniskt

I Östersjöområdet växer det alger och havstulpaner på båtbottnarna och detta försöker man förhindra genom att använda miljöskadliga antifouling-bottenfärger.

Av barn, för barn

För tillfället fokuserar man i undervisningen om Östersjön på miljöproblem. Detta ger ett dystert intryck och gör inte barnen motiverade att lära sig.

Östersjöveckan 2016

Munkkiniemen yhteiskoulu ligger ett stenkast från Munksnäs strand. Östersjön är vår närmiljö, som vi vill bevara välmående.

#ihanaitämeri

Utmaningen är givetvis Östersjöns tillstånd, att förhindra övergödning och genom detta skydda artbeståndet och givetvis även möjliggöra rekreationsanvändning även i framtiden.

Skärgårdshavets Närfiskprojekt

Övergödningen som beror på alltför stor mängd näringsämnen är ett av de största problemen för Östersjön och Skärgårdshavet.

Barnens Östersjöprotest 2016

Barnens åsikter får för lite utrymme i samhällsdebatten och därför väger deras perspektiv lätt i beslutsprocesserna. En följd av detta är att långsiktiga konsekvenser av miljöpolitiska beslut glöms bort.