Barnens Östersjöprotest 2016

Barnens åsikter får för lite utrymme i samhällsdebatten och därför väger deras perspektiv lätt i beslutsprocesserna. En följd av detta är att långsiktiga konsekvenser av miljöpolitiska beslut glöms bort.

Natur och Miljö rf

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Barnens Östersjöprotest 2016, Natur och Miljö rf

2. Beskrivning av problemet

Barnens åsikter får för lite utrymme i samhällsdebatten och därför väger deras perspektiv lätt i beslutsprocesserna. En följd av detta är att långsiktiga konsekvenser av miljöpolitiska beslut glöms bort. Vuxna beslutsfattare skjuter fram obekväma beslut och hoppas att nästa generation skall lösa problemen. Det här fenomenet är tydligt i frågan om Östersjön. Under många decennier har utsläppen av näringsämnen skapat en övergödningseffekt som har förändrat havets ekologi. Blågröna alger har blivit så allmänna att det är mera regel än undantag att man inte kan simma i havet i skärgården sommartid. Det här är något som starkt påverkar barnens vardag. De upplever att det är orättvist och fel att de eller deras kompisar inte får njuta av havet. Östersjöns tillstånd har på sistone fått mycket uppmärksamhet i den miljöpolitiska debatten, men fortfarande är de konkreta åtgärderna för att minska utsläppen allt för anspråkslösa.

3. Vad syftar projektet till? / Hur ser er lösning ut?

Syftet med Barnens Östersjöprotest är att synliggöra barns och ungas åsikter om Östersjöns miljöproblem så att de får en större tyngd i samhällsdebatten. Projektet fostrar till ett aktivt medborgarskap genom att stärka barnens kunskaper, färdigheter och attityder. Barn och unga får pröva på olika sätt att uttrycka sin åsikt och påverka beslut i samhället. Vi utgår ifrån att det här kan bli den avgörande faktorn som får dagens vuxna beslutsfattare att kavla upp ärmarna och fatta svåra beslut som minskar utsläppen av näringsämnen i vattendragen.

Barnens Östersjöprotest är en positiv och konstruktiv kampanj som har barnen i fokus. Projektets primära resultat är ett publikevenemang för barnfamiljer hösten 2016 i Helsingfors. Det börjar med en marsch för Östersjön där barnen med rop, ramsor, sånger, plakat och banderoller visar publiken sin åsikt. Marschen avslutas på Medborgarplatsen där barnens hälsningar mottas av representanter för riksdagen och statsrådet. Därefter ordnas en tackfest med saft, kex och underhållning på en scen. På torget kan även olika aktörer som arbetar för Östersjön presentera sin verksamhet och ordna program för barnen och deras föräldrar.

Intresset för evenemanget byggs upp genom samarbete med mediehus och verkstäder som ordnas i skolorna och inom den organiserade fritidsverksamheten för unga.

Undervisnings- och kulturministeriet har i oktober 2015 beviljat ett understöd för projektet.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjön?

Genom projektet lyfts frågan om Östersjöns tillstånd igen upp starkt på den politiska agendan. Det är en grundförutsättning för att beslutsfattare skall engagera sig och ha mod att fatta beslut som alla inte gillar. Kampanjen och huvudevenemanget i Helsingfors byggs upp så att politiker får en chans att ge konkreta löften gällande åtgärder. Ett evenemang som får stor synlighet i media och i sociala medier kan också påminna allmänheten om vad enskilda individer kan göra för att minska utsläppen till Östersjön. Kampanjen ökar intresset för Östersjöns ekologi bland både barn och vuxna. Genom projektet får publiken kontakt med sakkunniga östersjöbiologer som kan ge relevant och korrekt information. Det här ökar allmänhetens förståelse och respekt för den unika undervattensnaturen.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2015

Bättre kvävering vid reningsverken

Kväve orsakar många slags skador i Östersjön. Ammoniumkväve är giftigt för organismer och förbrukar syre. Nitratkväve igen orsakar övergödning av havet.

Rädda Täktbukten

Täktbukten vid Hangö udd är som ett Östersjön i miniatyr: ett grunt sjöbäcken, som människan har misshandlat i årtionden.

Skräppost – Medborgarens faktabok om havens nedskräpning

Nedskräpningen av haven är ett globalt problem. Skräpet i havet känner inte till några landsgränser och problemen de orsakar påverkar alla människor, organismer och habitat längs Östersjöns kust.

Östersjöpusslet

För att lyckas med att förbättra Östersjöns tillstånd behövs ett samarbete mellan olika aktörer och kunskap om värdet av arbete på gräsrotsnivå.

Östersjö-ambassadörsbesök i skolor

Många känner inte till hur vacker och polymorfisk Östersjönaturen och dess ekosystem är. Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten om Östersjön och hjälpa till att skapa en relation till havet.

Stoppa organismer mekaniskt

I Östersjöområdet växer det alger och havstulpaner på båtbottnarna och detta försöker man förhindra genom att använda miljöskadliga antifouling-bottenfärger.

Av barn, för barn

För tillfället fokuserar man i undervisningen om Östersjön på miljöproblem. Detta ger ett dystert intryck och gör inte barnen motiverade att lära sig.

Östersjöveckan 2016

Munkkiniemen yhteiskoulu ligger ett stenkast från Munksnäs strand. Östersjön är vår närmiljö, som vi vill bevara välmående.

#ihanaitämeri

Utmaningen är givetvis Östersjöns tillstånd, att förhindra övergödning och genom detta skydda artbeståndet och givetvis även möjliggöra rekreationsanvändning även i framtiden.

Skärgårdshavets Närfiskprojekt

Övergödningen som beror på alltför stor mängd näringsämnen är ett av de största problemen för Östersjön och Skärgårdshavet.

Anläggning för kväverening

Som ett resultat av vattenbruksanläggningar i Skärgårdshavet, såsom fiskuppfödning, hamnar extra näringsämnen i havet. I havet orsakar näringsämnena till exempel en för stark tillväxt av alger längs stränderna.